L’Initiative pour les droits humains au Burundi

Ikiguzi c’urupfu ku batavuga rumwe na Leta

Varisito Nyabenda : Yarakubiswe gushika aho apfa azira ko yagerageje gutabara uwundi muntu. Yakubiswe ku wa 13 Gitugutu 2019. Apfa ku wa 7 Munyonyo. Intara ya Ngozi.

Varisito Nyabenda

Yarakubiswe gushika aho apfa azira ko yagerageje gutabara uwundi muntu

Varisito Nyabenda, w’imyaka 22, yari afise akabare kandi yari umunywanyi w’umugambwe mukuru utavuga rumwe na Leta, Inama y’Igihugu iharanira umwidegemvyo (CNL), yaba ku mutumba Burenza, zone Nyamugari, komine Marangara, intara ya Ngozi.

Nyabenda yari yiyamirije ihohoterwa ry’umukiriya wo mu kabare kiwe yakorewe n’Imbonerakure, urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi w’Inama y’Igihugu iharanira Intwaro rusangi-Umuhari urwanira Intwaro rusangi (CNDD-FDD). Uko gutabara kwonyene ni ko yazize, kuca kumuhitanira ubuzima.

Amacumi y’abanywanyi ba CNL barafashwe, barakubagurwa, bamwe muri bo baricwa n’Imbonerakure mu mezi yegereye amatora yo muri mu Burundi. Ivyabaye kuri Nyabenda vyerekana ububisha bw’Imbonerakure bw’imbere y’ikiringo cegereye amatora. Abanywanyi ba CNL baragandagurwa kuva muri n’imbere yaho – CNDD-FDD yari yamaze gutegura urubuga rwo kurwanya abakeba mu matora.

Ingorane zatanguye kw’igenekerezo rya . Ababanyi bo ku gatumba bemeje ko umurwi w’Imbonerakure z’i Burenza n’izo ku mitumba itatu yegereye, zagize inama hafi y’akabare ka Nyabenda, ziririmba amajambo yo gutera ubwoba abatavuga rumwe nabo. Umwe muri bo, Jean Havyarimana, umukuru w’Imbonerakure wo ku mutumba Runda, yahaye itegeko Imbonerakure ryo « kuja guca ibibando binini vyo gukubita umuntu wese atari Imbonerakure ». Ivyabona vyavuze ko Havyarimana yagize uruhara runini mu vyakurikiye kumwe na Déo Nahimana, umukuru w’Imbonerakure i Burenza ; Léonidas Misago, umukuru wa CNDD-FDD i Burenza akaba ari n’icegera c’umukuru w’umutumba ; n’abandi bakuru ku rwego rw’intango ba CNDD-FDD n’Imbonerakure.

Inyuma yo gushamiranirana kwabaye hagati ya Havyarimana n’umukiriya yari yanse ko basangira ku nzoga yiwe, uyundi mugabo, Simoni Kanyamirimo, yahanuye muvyara we kuva muri ako kabare kuko hari icuka kitari ciza. Kanyamirimo na muvyara we Pascal Nzobiturimana bompi ni abanywanyi ba CNL, batinya ko Imbonerakure zotangura gutera abatavuga rumwe na bo.

Havyarimana yarumvise ayo majambo ya Kanyamirimo, amubwira gusubiramwo ivyo yavuze, hanyuma amukubita ingumu mu gikiriza. Kanyamirimo na muvyara we batunzwe n’ayo bameze ariko Imbonerakure nyinshi zarabirutse inyuma zibafatira hanze. Icabona cumvise Havyarimana abwira Kanyamirimo ngo : « Ngira ndakubohe. N’ubundi uri umunywanyi wa CNL. » Imbonerakure nyinshi zaramuboheye amaboko mu mugongo, zimukubita hasi, zimutera imigere zongera zimuhonyanga mu nda no mu gikiriza n’ibirato vy’igisoda (kenshi Imbonerakure zambara impuzu z’igisoda canke z’igipolisi). Zarakubise kandi na muvyara we n’uwundi mugabo yitwa Elias Ndagijimana.

Nyabenda yari aho nyene, yaragerageje gutabara abaza igituma bariko barakubagura Kanyamirimo, yabajije ko atotanga amafaranga nimba arivyo bapfuye vyerekeye amafaranga. Hanyuma Imbonerakure zaciye zikubagura Nyabenda. Abagera kuri batanu muri bo harimwo na Havyarimana, bamusunikiye mu muvo, baramukubagura baramuboha amaboko. Kandi barasunikiye hasi umunywanyi wa CNDD-FDD, Sebasiyano Nahimana, yariko yiyamiriza ukuntu bariko barakubagura Nyabenda, baramuboshe nawe nyene baramukubita n’inkoni.

Ivyabona vyarashoboye kumenya izishika cumi mu mbonerakure zagize uruhara muri ivyo bitero, barazi amazina yazo, aho ziba n’amabanga zishinzwe mu nzengo zitandukanye z’umuhari w’urwaruka canke zo mu mugambwe CNDD-FDD. Icabona kimwe carumvise umwe mu mbonerakure kandi ajejwe amabanga mu ntwaro yigamba ngo : « Turafise uruhusha rwo kwica, nta ngorane. Tuzovuga ko yirutse aca yiseka ku giti » – amajambo yerekana ukwigamba kw’Imbonerakure zizi neza ko zitazohanwa ku bikorwa vyazo. Ababa mu micungararo yaho baragerageje gutabaza, hanyuma umukuru w’uwundi mutumba abwira Imbonerakure ngo zireke Nyabenda agende, ariko Imbonerakure zabandanije zimukubita.

Umurwi w’Imbonerakure zishika kw’icumi n’abandi banywanyi ba CNDD-FDD, baherekejwe n’umukuru w’umutumba wa Burenza (umutegetsi ajejwe intwaro ku mutumba) bajanye abo bagabo batanu bakubise mu gasho k’i Nyamugari. Nyabenda yari yasinzikaye cane kuburyo vyamugora gutambuka ; Imbonerakure zarinze kumusunika no kumuterura kugirango abandanye urugendo n’ubwo yariko araboroga. Ivyabona vyamubonye inyuma gato y’ifatwa ryiwe vyavuze ko igikiriza ciwe cari cuzuye ibikomere kandi ko yavuga ko ababara cane mu gikiriza no mu nda.

Abapolisi bakora muri iryo bohero ntibari bazi ivyabaye baca babaza Imbonerakure nimba zifise umutahe wogufata abo bagabo zagomba gupfunga. Imbonerakure zishuye ko zidakeneye umutahe zica zitegeka abapolisi gupfunga abo bagabo batanu. Icabona cavuze giti : « Imbonerakure imwe ... yaje ifise impfunguruzo zako gasho, irugurura kugira ngo ibapfungiremwo. Hari abapolisi bari ku kazi ariko ntibamenye ibiriko biraba. » Iyo nyifato yerekana uburyo Imbonerakure zimwe zifata abantu mu buryo bunyuranye n’amategeko zikihanira zitabicishije ku bapolisi.

Inyuma y’imisi ibiri, Nyabenda na Ndagijimana barakuwe mu gasho, nkuko isoko rimwe ribivuga, kwari kugirango barondere amafaranga yo kwibohoza. Igiturire cariraye mu nzego z’ubutungane kandi kenshi gutanga amafaranga ni bwo buryo bworoshe bwo gupfunguza uwupfunzwe. Batatu basigaye babimuriye mu gasho ka komine Marangara, hanyuma bararekurwa.

Nyabenda yari yakomeretse cane ariko ntiyubahutse kuja kwa muganga kuko yatinya gusubira gufatwa. Kubera ko amagara yiwe yabandanije asinzikara, umugenzi wiwe yaruhiye kumutwara ku bitaro vy’i Kiremba kw’igenekerezo rya . Yacikaniyeho inyuma y’iminsi itandatu, kw’igenekerezo rya . Urupapuro rwemeza urupfu rwanditse ko yazize ibikomere no gukubitwa.

Bamwe mu bapfunzwe bakubaguwe kw’igenekerezo rya babandanije basinzikajwe n’ibikomere n’inyuma yirekurwa ryabo. Umwe muri bo yavuze ko kubera iryo kubagurwa ntashobora gukora mu murima wiwe canke guterura imifuko iremereye, amezi atatu inyuma y’ivyo vyabaye.

Ababa mu micungararo bavuze ko umukuru w’Imbonerakure i Burenza, Déo Nahimana, yagumye afise ishavu kuri Nyabenda kubera ivyabaye muri kahise aho Nyabenda yamubona akubise uyundi mugabo ikofi, yongera amwiba itelefone n’amahera vyiwe. Uwo mugabo yaritwaye imbere y’abategetsi, ashigikiwe na Nyabenda, hanyuma Nahimana yarihishijwe ihadabu.

N’inyuma y’urupfu rwa Nyabenda, Imbonerakure zakoze iterabwoba ku muryango no ku bagenzi biwe. Ku mugoroba w’umunsi bamushingura, Imbonerakure zarononye inzu ya Nyabenda ahabera ikigandaro, zaramenaguye amategura ari ku nzu, n’amadirisha n’umuryango. Ivyabona vyamenye batanu muri zo harimwo Havyarimana n’izindi zafatanije muri ico gitero cahitanye Nyabenda.

Aho bofashe abagirizwa ico gitero, abategetsi bafashe abanywanyi 17 ba CNL bari mu rugo rwa Nyabenda kuri uwo mugoroba – Umugore umwe n’abagabo 16, harimwo umukuru wa CNL wa komine Marangara. Babagirije kugaba igitero ku nzu ya Havyarimana ikaba yarononekaye nayo nyene, kugerageza kwica no gutikiza amatungo. Bamwe mu baba mu micungararo bemeje ko igitero cagabwe ku nzu ya Havyarimana cari inkinamico kugira bafate abanywanyi ba CNL.

Kw’igenekerezo rya , umugore wa Nyabenda yandikiye ikete umushikirizamanza w’i Ngozi, Alfred Franck Ngomanziza, amusaba kugira amatohoza ku rupfu rw’umugabo wiwe, gutanga imitahe ku mbonerakure zitanu, yaratanze amazina yazo, amusaba kandi no kumucungerera umutekano. Umushikirizamanza yamubwiye gutenyenya yongera amwemerera kuzomurondera.

Amezi indwi yaraheze ariko uwo mugore ntiyigeze aronka inyishu y’ikete ryiwe, n’umushikirizamanza ntiyamurondeye ; nk’uko inkuru zihari zibivuga, yoba atarugurura idosiye yerekeye urupfu rwa Nyabenda. Nta n’imwe mu mbonerakure zavuzwe n’ivyabona ko zoba zagize uruhara mw’ikubagurwa rya Nyabenda canke mu gitero cagamije ku nzu yiwe zafashwe. Ahubwo, abo bantu 17 bagirizwa gutera inzu ya Havyarimana bagumye mw’ibohero mu kurindira ko urubanza rwabo rucibwa.

Ishirahamwe Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) ryandikiye abajejwe amabanga muri Leta y’igihugu risaba amakuru yerekeye ingingo zafashwe ku rupfu rwa Nyabenda, ariko nta nyishu ryaronse. IDHB yarandikiye umushikirizamanza wa Repuburika mu ntara ya Ngozi imubaza n’ibibazo ku bagirizwa urwo rupfu. Umushikirizamanza yarashimiye IDHB kw’ikete « ry’akamaro » ariko ntiyigeze yishura ku bijanye n’ivyabaye.

Mu kiringo cegereye amatora yo muri , imishamirano hagati ya CNL na CNDD-FDD yarongerekanye i Ngozi, intara ivukamwo umukuru wa CNL, Agathon Rwasa n’umukuru w’igihugu yagira ave kubutegetsi, Petero Nkurunziza, yitavye Imana giturumbuka ku wa . Ikoraniro rya mbere rya Rwasa ryo kwiyamamaza mu matora ryabereye i Ngozi kw’igenekerezo rya . Imbonerakure zarakoze ivyaha vyinshi vyo guhohotera abanywanyi ba CNL i Ngozi mu mpera za no mu gice ca mbere ca . Amacumi y’abanywanyi ba CNL barafashwe muri iyo ntara mu kiringo cegereye amatora.

Varisito Nyabenda si we mu nywanyi wenyene wa CNL yahitanywe no gukubagurwa mu ntara ya Ngozi. Kw’igenekerezo rya , Nestor Nsengiyumva, umunywanyi wa CNL wo muri komine Gashikanwa yakubaguwe n’imirwi ibiri y’Imbonerakure mu kabare i Kinyovu, muri komine Nyamurenza. Ivyabona vyavuze ko Imbonerakure zamwagiriza ko yarenze itegeko yahawe n’abategetsi bo ku mutumba wa Nyamurenza ribuza abanywanyi ba CNL bo mu yandi ma komine kujayo kwugurura ingoro y’umugambwe wabo yo ku rwego rw’umutumba. Ariko si co cajanye Nsengiyumva i Nyamurenza : yari yaciye mu kabare inyuma yaho ipikipiki yiwe ipfiriye mu micungararo. Imbonerakure zakoreye iterabwoba umugabo yariko aranywa na Nsengiyumva zimubwira kuziva mu maso imbere yuko ziharura gushika kuri gatatu. Zimaze gukubagura Nsengiyumva mu kabare zamujanye hanze, zimukubitira mu nzira, hanyuma zimuta mw’ishamba ry’ibiti hafi y’umupaka ugabura komine za Gashikanwa na Nyamurenza. Yapfiriye ku bitaro vy’i Ngozi bukeye bwaho.

Imbere yuko acikana, Nsengiyumva yatanze amazina agera kuri ane y’Imbonerakure zamukubise. Ivyabona vyatanze ayandi mazina yazo menshi. Muri , umuryango wa Nsengiyumva waritwaye kuri Paraki nkuru ikukira Sentare Nkuru Isubiramwo imanza i Ngozi yatanze imitahe kuri bamwe bagirizwa kuba barakubaguye Nsengiyumva. Ariko, gushika uno munsi nta n’umwe muri bo arafatwa.