Perezida Varisito Ndayishimiye mu birori vyo ku mwimika i Gitega, ku wa 18 Ruheshi 2020. © 2020 Privé
Perezida Varisito Ndayishimiye mu birori vyo ku mwimika i Gitega, ku wa .
Perezida Varisito Ndayishimiye mu birori vyo ku mwimika i Gitega, ku wa . ©  Privé

Ubutungane ku bwicanyi bufise imvo za politike

Ikete ryuguruye ryandikiwe Perezida Varisito Ndayishimiye

Nyenicubahiro Mukuru w’igihugu,

Tubandikiye rino kete kubw’iyimikwa ryanyu nk’Umukuru w’igihugu c’Uburundi. Turabahojeje ku rupfu giturumbuka rw’Uwo mwakurikiye, Petero Nkurunziza, tunabipfuriza kugira inkomezi n’ubwira muri ibi bihe bihambaye ku gihugu canyu.

Ubu mwinjiye mu mabanga yanyu mashasha, mwikoreye umutwaro uhambaye wo guhagarika ihohoterwa rishimikiye ku mvo za politike no kurwanya ukudahana, ivyo bikaba vyarabangamiye ubuzima bw’Abarundi benshi.

Amajambo mwavuze, mwiyamiriza ku mugaragaro ihohoterwa rishingiye ku mvo za politike, ndetse mwiyemeza gukuraho kudahana, yatanze icizere cinshi. Mw’ijambo ryanyu mwavuze mwimikwa kw’igenekerezo rya , mwarerekanye mushimitse akamaro ko kubaha agateka ka zina muntu n’ubutungane, mwavuze muti : « Turipfuza yuko ivyaha bihanwa. Uwakoze icaha yaba uwuri muri Leta canke Uwundi, twese tumushengeze. Ntitwipfuza ko hari icaha na kimwe cosubira kwirengagizwa ngo gihave kiba inkomoko y’indyane nkuko vyabaye muri kahise. » Imbere yaho, nk’Umunyamabanga mukuru w’umugambwe Inama y’Igihugu iharanira Intwaro rusangi-Umuhari urwanira intwaro rusangi (CNDD-FDD), kw’igenekerezo rya , mwavugiye mu Rumonge muti : « Ibi muvuga ngo ‘kwihanganirana’ iryo jambo ntirizonagaruka ... Ko kizira kuvuga – ngo uyu ntahanwa ngo uyu nawe ahanwe. Ukudahana nico kintu ca mbere conona. »

Harageze ko mushira mu ngiro ivyo mwiyemeje no gukora kugira ngo ivyizere vyakurikiye ayo majambo ntibiherere mu kirere. Nimwatanga ibimenyetso bikomeye – mu bikorwa, ntibigume mu majambo gusa – abakoze ivyaha bikomeye vyo guhonyanga agateka ka zina muntu, cane cane abari mu nzego z’intwaro, bagategerezwa kuzobibazwa, bizotuma abandi batinya gukora ububisha canke gutuma abo batwara kubukora kuko bazi ko bashobora guhanwa. Mu vyerekeye inzira igihugu kigiye gufata, twizeye ko intambwe zimaze gushikwako mu rwego rw’ubutungane zizofasha mu gukuraho uguhagarika imitima kwakurikiye amatora, ndetse no mu kunagura imigenderanire Uburundi bufitaniye n’abafashanya nabwo mu makungu.

Turazi neza ko nk’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, muzohura n’intambamyi nyinshi zitandukanye kandi zikeneye umuti vyihutirwa, kandi ko muzohura n’abantu bakomeye bafise inyungu bashira imbere. Ariko Abarundi benshi – ababatoye hamwe n’abatabatoye – bifuza iterambere mu gusubizaho ingingo ngenderwako zibubahiriza.

Ishirahamwe Initiative pour les droits humains au Burundi riheruka gushira ahabona icegeranyo c’amatohoza ryagize ku burorero bw’Abarundi batandatu bishwe hagati ya na , bazira ivyiyumviro vyabo vya politike. Benshi bari abanywanyi b’umugambwe Inama y’Igihugu iharanira umwidegemvyo (CNL), umugambwe mukuru wahiganywe na CNDD-FDD mu matora.

Kubw’amatohoza yacu, abanywanyi b’umuhari w’urwaruka rw’umugambwe mwarongoye mu myaka ine, Imbonerakure, ni bo bagize uruhara runini muri ivyo vyaha. Mu ntara ya Ngozi, bagamije igitero kuri nyene ibare afise imyaka 22, Varisito Nyabenda, aho yariko agerageza kubabuza gukubita abagenzi biwe b’aba CNL muri  ; yapfuye muri azize ibikomere. Inyuma y’ukwezi kumwe, mu ntara ya Bujumbura, Désiré Ntahondabasigiye, aserukira CNL ku rwego rw’intango, yarashwe bacishije mw’idirisha ry’inzu yiwe ariko arafungura ari kumwe n’umugore n’abana ; Imbonerakure zibiri zari zifise inkoho zabonywe hafi y’urugo rwiwe. Ejo bundi, muri , hasigaye indwi zibiri gusa ngo amatora abe, Imbonerakure zanyuruje Richard Havyarimana, aserukira CNL ku rwego rw’intango, mu ntara ya Mwaro. Ikiziga ciwe catowe mu ruzi inyuma y’iminsi itatu gifise inguma zimburutse ku mutwe. Asize umupfakazi akiri muto n’umwana w’amezi atatu.

Muri bumwe muri ubwo burorero, Imbonerakure zafatanije icaha n’abategetsi bo mu nzego z’intango canke n’abaserukira CNDD-FDD muri izo nzego – canke babibafashijemwo bimwe bigaragara. Akarorero, amatohoza yacu yerekanye ko musitanteri wa komine imwe yo mu ntara ya Gitega yategetse Imbonerakure kwica Jean Bosco Ngabirano, umunywanyi wa CNL, inyuma yo gushamirana nazo mu kabare muri . Ikiziga ciwe catowe bukeye bwaho, gifise ibimenyetso bisa nkaho yoba yarakubiswe bikomeye. I Muyinga, bivugwa ko hari musitanteri umwe yashimiye Imbonerakure yari mu gitero cakubise Fauzia Basesuwabo – umunywanyi wa CNL – hamwe n’umugabo wiwe n’abahungu babo batatu ; Basesuwabo yapfuye asinzikajwe n’ibikomere muri , iminsi mike inyuma yayo mahiri.

Mu bundi burorero, abakozi ba Leta boba aribo bishe abantu. Muri , Albert Niyondiko yakekwa ko yoba ashigikiye abatavuga rumwe n’ubutegetsi bitwaje ibirwanisho, yiciwe imbere y’akazu k’ivyatsi mu ntara ya Bururi, mu gikorwa cakozwe n’abapolisi n’abakozi b’iperereza, baca bategeka ko bamuhamba ubwo nyene.

Muvyabaye i Mwaro niho honyene abagirizwa ubwo bwicanyi bagipfunzwe. Mu bundi burorero butanu, ntibigeze bafatwa, canke barekuwe inyuma y’iminsi mike. Imbonerakure, abategetsi bo mu nzego z’intango n’abapolisi babandanije batera ubwoba bamwe mu miryango y’abakorewe ivyaha inyuma y’ubwicanyi kugira ngo bagerageze kunyegeza ukuri.

Varisito, Désiré, Richard, Jean Bosco, Fauzia na Albert ni bamwe mu bakorewe ivyaha vy’ihohoterwa bazira politike vyaranze Uburundi mu gihe c’imbere y’amatora yo mu . Urupfu rwabo ntirukwiye gusuzugurwa canke kwibagirwa, nk’uko vyabaye ku zindi mpfu nyinshi cane zabaye mu Burundi. Abantu benshi cane barishwe, baranyurujwe, barakomerekejwe cane canke barapfunzwe mu buryo bunyuranye n’amategeko mu kiringo c’imbere y’amatora, kandi kenshi nta n’umwe yarengukijwe imbere y’intahe. Abanywanyi b’umugambwe CNDD-FDD nabo nyene barahohotewe kandi barafise uburenganzira bwo kurenganurwa.

Rumwe mu mfunguruzo za Kazoza k’igihugu c’Uburundi ruri mu biganza vyanyu : Ubutungane. Murashobora guhagarika ukwisuka mu mabanga ajejwe inzego z’ubutungane. Gusuzugura kurenze kw’amategeko kurangwa mu gihugu kwarononye iteka Uburundi bwari bufise mu makungu. Murashobora kubitorera umuti mu guhimiriza ku mugaragaro gukurikirana abakozi ba Leta, Imbonerakure n’abaserukira CNDD-FDD hamwe n’abanywanyi b’iyindi migambwe bagize uruhara muri bene ivyo vyaha.

Gutunganyiriza imiryango y’abo bantu batandatu bahohotewe bizoba ari ikimenyetso gikomeye cerekana ko mwiyemeje guhagarika burundu ukudahana, kandi bishobora kugarura icizere mu miryango y’abandi bazize ubwicanyi bwa politike mu kwerekana ko ubutungane buhari. Ikwirikirana ku mugaragaro ry’izo manza zitandatu naryo, zimwemu zindi, ryotuma abanyagihugu bose basubira kwizera ubutungane.

Ivyo vyokwerekana ko, nk’Umukuru w’Igihugu, mwiteguye guhanagura ivyabaye muri kahise no guhagararira Abarundi bose, nk’uko mwavyemeye incuro nyinshi. Kubatemera nubu ishaka ryanyu ryo guhimiriza ko ibintu bihinduka muri ubwo buryo, ni mufate icemezo, mubereke ko bibesha kandi ko intwaro yanyu itanguye ibihe bishasha mu Burundi.

Ishirahamwe Initiative pour les droits humains au Burundi ririteguriye kuganira kuri ubwo burorero butandantu, n’abategetsi babijejwe, kandi ryizeye ko mutazoteba gutanguza ibiganiro vyubaka kugirango agatega ka zina muntu gasubire kwubahwa mu Burundi, mu gihe mwiteguye guteza imbere igihugu.

Tubaye turabakengurukira,

Ishirahamwe Initiative pour les droits humains au Burundi

Iri baruwa ryuguruye muritora kuri iki kiraro mu kirundi, mu gifaransa no mu congereza.

Mwipfuza kumenya vyinshi, some uru rukurikirane « Ikiguzi c’urupfu ku batavuga rumwe na Leta ».

Varisito Ndayishimiye, umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi (ibubamfu), n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza (iburyo), mu masengesho yatunganyijwe ku rwego rw'igihugu i Gitega, kuwa 25 nzero 2020. Bukeye, umugambwe uri ku butegetsi waciye utora Ndayishimiye nk'uwuzowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2020. ©️ 2020 Privé
Varisito Ndayishimiye, umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi (ibubamfu), n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza (iburyo), mu masengesho yatunganyijwe ku rwego rw'igihugu i Gitega, kuwa . Bukeye, umugambwe uri ku butegetsi waciye utora Ndayishimiye nk'uwuzowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri .
Varisito Ndayishimiye, umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi (ibubamfu), n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza (iburyo), mu masengesho yatunganyijwe ku rwego rw'igihugu i Gitega, kuwa . Bukeye, umugambwe uri ku butegetsi waciye utora Ndayishimiye nk'uwuzowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri . ©  Privé

Umuyoboke w'umugambwe canke uwuzanye impinduka ?

Umuntu ashobora kuba umukuru w'igihugu c'Uburundi

Varisito Ndayishimiye, batazira Neva, ni umuntu afise isura nyishi. Yahoze ari umugwanyi, arongoye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi kuva hagati ya kandi ashobora vuba kuba samuragwa w’umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza azokuramwo akarenge muri inyuma y’imyaka 15 ari ku butegetsi.

Iki cegeranyo c’amakuru kirerekana uwariwe Ndayishimiye kandi kigatororokanya intambamyi kubijanye n’ivy’agateka ka zina muntu zimurindiriye, hamwe yotsinda amatora ya . Kahise ka Ndayishimiye, n’ibihe yatowemwo ngo aserukire umugambwe uri ku butegetsi bimwegeranya cane n’ibihangange muri poritike na gisirikare, murivyo harimwo abakoze amabi akomeye. Mbe azoshobora guhagarara kandi afate ingingo zikomeye kumabi yo guhonyanga agateka ka zina muntu ?

Naho ikiza gihanze isi c’umugera corona virus coshobora kugira ingaruka zotikiza inganda mu Burundi, abategetsi b’Uburundi bagumye gushika n’ubu bashimangira ko amatora aba nkuko vyateguwe igenekerezo rya , ikiringo co kwiyamamaza kizwi kigatangura kuwa .

Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) ryahavuye rifata ingingo yo gutangaza iki cegeranyo mucizere c’uko aya makuru azoba ngirakamaro mumezi ari imbere - igihe kitoroshe kugira abafata ingingo muri poritike batore ubuhinga bwotuma amakuba y’agateka ka zina muntu ahagarara mu Burundi.

Urwandiko rwiswe « Umuyoboke w’umugambwe canke uwuzanye impinduka ? Umuntu ashobora kuba umukuru w’igihugu c’Uburundi » rurahari mu gifaransa no mu congereza.

Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baramutsa bari mw'ikoraniro, mu ntumbero yo kwemeza ibwirizwa shingiro, ku wa 14 rusama 2018. © 2020 Privé
Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baramutsa bari mw'ikoraniro, mu ntumbero yo kwemeza ibwirizwa shingiro, ku wa .
Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baramutsa bari mw'ikoraniro, mu ntumbero yo kwemeza ibwirizwa shingiro, ku wa . ©  Privé

Amahoro y'igihendabana mu bantu bishwe n'ubwoba

Imvo n'imvano z'ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi

Mu cegeranyo cayo, « Amahoro y’igihendabana mu bantu bishwe n’ubwoba : Imvo n’imvano z’ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi », Initiative pour les droits humains au Burundi ishira ahabona ivyo Leta y’Uburundi itipfuzako mumenya : Naho uburundi butera bugana amatora ategekanijwe muri , ihungabanywa rikomeye ry’agateka kazina muntu rirabandanya.

Umugambwe uri kubutegetsi waragerageje guhisha ubugizi bwa nabi bwerekeye politike, aho amacumi y’abatavuga rumwe na Leta bahagaritswe, banyurujwe canke bishwe mumpisho. Abanywanyi b’umuhari w’imbonerakure uhurikiyemwo urwaruka rw’umugambwe uri kubutegetsi, barikuyeko ibiziga, bikinze ijoro, rimwe na rimwe babihamba mutuburi turi kure y’aho abo bantu banyururijwe canke biciwe.

Leta irashimangira mu kuvugako amahoro n’umutekano vyiraye mugihugu. Ariko Abarundi barazi ukuri : Iyo witambitse imbere ya Reta, n’ubuzima burahasigara. Ubwoba bwarinjiye mu bantu, ukunuma guhinduka kimwe mu nkizo yabo, nkuko umurundi umwe yabivuze muri make ati : « Raba hanyuma uceceke. Naho bakora ivya mfura mbi, naho bica mwene wanyu, ntihagire ico uvuga. »

Icegeranyo ca IDHB gishira ahabona ubwo bugizi bwa nabi hamwe n’ababutunganya, ikanihweza imvo za politike zituma abakora ayo mabi badahanwa. Mugihe uburundi butera bugana amatora yo muri , haracariho akaryo ko kugira igikozwe. Amashirahamwe yo mu Burundi na mvamakungu yotegerejwe gukoresha aka kanya kugira bakinge ihonyangwa rikabije ry’gateka kazina muntu rishobora kwiyongera mu Burundi.

Icegeranyo citwa « Amahoro y’igihendabana mu bantu bishwe n’ubwoba : Imvo n’imvano z’ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi » kiriho mu gifaransa no mu congereza. Incamake y’ico cegeranyo iriho mu kirundi.

Initiative pour les droits humains au Burundi ni iki ?

L’initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) ni umugambi wigenga w’agateka ka zina muntu, ufise intumbero yo kugira ubushakashatsi kubijanye n’agateka ka zina muntu, ariko ugashimangira kubijanye n’ amatora yo muri . IDHB yipfuza gushira ahabona imvo ry’ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu kugira ishobore kugira ububiko bwizewe buzoshobora gufasha Abarundi gutunganirizwa no gutorera inyishu ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu.

Inyandiko za IDHB zirihweza kandi ibihe vya politike n’imibano iryo honyangwa ry’agateka ka zina muntu riba ryabereyemwo, kugirango ifashe gutahuza gose kandi neza intumbero y’agateka ka zina muntu mu Burundi.

IDHB nta mugambwe numwe irimwo. Amatohoza yayo yerekeye ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu rikorwa na Leta y’Uburundi, hamwe n’amabi akorwa n’imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe na Leta.

IDHB irongowe na Carina Tertsakian, Lane Hartill na Thijs Van Laer, arinabo bashakashatsi bakuru. Haraheze imyaka myinshi bakora kubijanye n’agateka ka zina muntu muri Afrika, mu Burundi no mu karere k’ibiyaga binini. Ivyegeranyo vya IDHB ni icamwa c’ugufashanya n’imigwi y’abantu, bari mu Burundi no hanze y’Uburundi.

Turondere

IDHB yakirana urweze ico muvuga kurizo nyandiko hamwe n’amakuru atomoye kubijanye n’ingene agateka ka zina muntu kifashe mu Burundi. Murashobora kutwandikira kuri :

contact@burundihri.org canke kuri +1 267 896 3399
(WhatsApp).

Ivyibonekeza uri ku mutumba mu ntara ya Cibitoke. Mw'ijoro ryo ku wa 16 rishira 17 munyonyo 2019, mu kibira, muri komine Mabayi, ikirindiro c'igisirikare caratewe, abasirikare benshi boba barishwe. © 2020 Privé
Ivyibonekeza uri ku mutumba mu ntara ya Cibitoke. Mw'ijoro ryo ku wa rishira , mu kibira, muri komine Mabayi, ikirindiro c'igisirikare caratewe, abasirikare benshi boba barishwe.
Ivyibonekeza uri ku mutumba mu ntara ya Cibitoke. Mw'ijoro ryo ku wa rishira , mu kibira, muri komine Mabayi, ikirindiro c'igisirikare caratewe, abasirikare benshi boba barishwe. ©  Privé

©  L’Initiative pour les droits humains au Burundi