Varisito Ndayishimiye, umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi (ibubamfu), n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza (iburyo), mu masengesho yatunganyijwe ku rwego rw'igihugu i Gitega, kuwa 25 nzero 2020. Bukeye, umugambwe uri ku butegetsi waciye utora Ndayishimiye nk'uwuzowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2020. ©️ 2020 Privé
Varisito Ndayishimiye, umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi (ibubamfu), n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza (iburyo), mu masengesho yatunganyijwe ku rwego rw'igihugu i Gitega, kuwa . Bukeye, umugambwe uri ku butegetsi waciye utora Ndayishimiye nk'uwuzowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri .
Varisito Ndayishimiye, umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi (ibubamfu), n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza (iburyo), mu masengesho yatunganyijwe ku rwego rw'igihugu i Gitega, kuwa . Bukeye, umugambwe uri ku butegetsi waciye utora Ndayishimiye nk'uwuzowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri . ©  Privé

Umuyoboke w'umugambwe canke uwuzanye impinduka ?

Umuntu ashobora kuba umukuru w'igihugu c'Uburundi

Varisito Ndayishimiye, batazira Neva, ni umuntu afise isura nyishi. Yahoze ari umugwanyi, arongoye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi kuva hagati ya kandi ashobora vuba kuba samuragwa w’umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza azokuramwo akarenge muri inyuma y’imyaka 15 ari ku butegetsi.

Iki cegeranyo c’amakuru kirerekana uwariwe Ndayishimiye kandi kigatororokanya intambamyi kubijanye n’ivy’agateka ka zina muntu zimurindiriye, hamwe yotsinda amatora ya . Kahise ka Ndayishimiye, n’ibihe yatowemwo ngo aserukire umugambwe uri ku butegetsi bimwegeranya cane n’ibihangange muri poritike na gisirikare, murivyo harimwo abakoze amabi akomeye. Mbe azoshobora guhagarara kandi afate ingingo zikomeye kumabi yo guhonyanga agateka ka zina muntu ?

Naho ikiza gihanze isi c’umugera corona virus coshobora kugira ingaruka zotikiza inganda mu Burundi, abategetsi b’Uburundi bagumye gushika n’ubu bashimangira ko amatora aba nkuko vyateguwe igenekerezo rya , ikiringo co kwiyamamaza kizwi kigatangura kuwa .

Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) ryahavuye rifata ingingo yo gutangaza iki cegeranyo mucizere c’uko aya makuru azoba ngirakamaro mumezi ari imbere - igihe kitoroshe kugira abafata ingingo muri poritike batore ubuhinga bwotuma amakuba y’agateka ka zina muntu ahagarara mu Burundi.

Urwandiko rwiswe « Umuyoboke w’umugambwe canke uwuzanye impinduka ? Umuntu ashobora kuba umukuru w’igihugu c’Uburundi » rurahari mu gifaransa no mu congereza.

Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baramutsa bari mw'ikoraniro, mu ntumbero yo kwemeza ibwirizwa shingiro, ku wa 14 rusama 2018. © 2020 Privé
Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baramutsa bari mw'ikoraniro, mu ntumbero yo kwemeza ibwirizwa shingiro, ku wa .
Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baramutsa bari mw'ikoraniro, mu ntumbero yo kwemeza ibwirizwa shingiro, ku wa . ©  Privé

Amahoro y'igihendabana mu bantu bishwe n'ubwoba

Imvo n'imvano z'ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi

Mu cegeranyo cayo, « Amahoro y’igihendabana mu bantu bishwe n’ubwoba : Imvo n’imvano z’ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi », Initiative pour les droits humains au Burundi ishira ahabona ivyo Leta y’Uburundi itipfuzako mumenya : Naho uburundi butera bugana amatora ategekanijwe muri , ihungabanywa rikomeye ry’agateka kazina muntu rirabandanya.

Umugambwe uri kubutegetsi waragerageje guhisha ubugizi bwa nabi bwerekeye politike, aho amacumi y’abatavuga rumwe na Leta bahagaritswe, banyurujwe canke bishwe mumpisho. Abanywanyi b’umuhari w’imbonerakure uhurikiyemwo urwaruka rw’umugambwe uri kubutegetsi, barikuyeko ibiziga, bikinze ijoro, rimwe na rimwe babihamba mutuburi turi kure y’aho abo bantu banyururijwe canke biciwe.

Leta irashimangira mu kuvugako amahoro n’umutekano vyiraye mugihugu. Ariko Abarundi barazi ukuri : Iyo witambitse imbere ya Reta, n’ubuzima burahasigara. Ubwoba bwarinjiye mu bantu, ukunuma guhinduka kimwe mu nkizo yabo, nkuko umurundi umwe yabivuze muri make ati : « Raba hanyuma uceceke. Naho bakora ivya mfura mbi, naho bica mwene wanyu, ntihagire ico uvuga. »

Icegeranyo ca IDHB gishira ahabona ubwo bugizi bwa nabi hamwe n’ababutunganya, ikanihweza imvo za politike zituma abakora ayo mabi badahanwa. Mugihe uburundi butera bugana amatora yo muri , haracariho akaryo ko kugira igikozwe. Amashirahamwe yo mu Burundi na mvamakungu yotegerejwe gukoresha aka kanya kugira bakinge ihonyangwa rikabije ry’gateka kazina muntu rishobora kwiyongera mu Burundi.

Icegeranyo citwa « Amahoro y’igihendabana mu bantu bishwe n’ubwoba : Imvo n’imvano z’ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi » kiriho mu gifaransa no mu congereza. Incamake y’ico cegeranyo iriho mu kirundi.

Initiative pour les droits humains au Burundi ni iki ?

L’initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) ni umugambi wigenga w’agateka ka zina muntu, ufise intumbero yo kugira ubushakashatsi kubijanye n’agateka ka zina muntu, ariko ugashimangira kubijanye n’ amatora yo muri . IDHB yipfuza gushira ahabona imvo ry’ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu kugira ishobore kugira ububiko bwizewe buzoshobora gufasha Abarundi gutunganirizwa no gutorera inyishu ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu.

Inyandiko za IDHB zirihweza kandi ibihe vya politike n’imibano iryo honyangwa ry’agateka ka zina muntu riba ryabereyemwo, kugirango ifashe gutahuza gose kandi neza intumbero y’agateka ka zina muntu mu Burundi.

IDHB nta mugambwe numwe irimwo. Amatohoza yayo yerekeye ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu rikorwa na Leta y’Uburundi, hamwe n’amabi akorwa n’imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe na Leta.

IDHB irongowe na Carina Tertsakian, Lane Hartill na Thijs Van Laer, arinabo bashakashatsi bakuru. Haraheze imyaka myinshi bakora kubijanye n’agateka ka zina muntu muri Afrika, mu Burundi no mu karere k’ibiyaga binini. Ivyegeranyo vya IDHB ni icamwa c’ugufashanya n’imigwi y’abantu, bari mu Burundi no hanze y’Uburundi.

Turondere

IDHB yakirana urweze ico muvuga kurizo nyandiko hamwe n’amakuru atomoye kubijanye n’ingene agateka ka zina muntu kifashe mu Burundi. Murashobora kutwandikira kuri :

contact@burundihri.org canke kuri +1 267 896 3399
(WhatsApp).

Ivyibonekeza uri ku mutumba mu ntara ya Cibitoke. Mw'ijoro ryo ku wa 16 rishira 17 munyonyo 2019, mu kibira, muri komine Mabayi, ikirindiro c'igisirikare caratewe, abasirikare benshi boba barishwe. © 2020 Privé
Ivyibonekeza uri ku mutumba mu ntara ya Cibitoke. Mw'ijoro ryo ku wa rishira , mu kibira, muri komine Mabayi, ikirindiro c'igisirikare caratewe, abasirikare benshi boba barishwe.
Ivyibonekeza uri ku mutumba mu ntara ya Cibitoke. Mw'ijoro ryo ku wa rishira , mu kibira, muri komine Mabayi, ikirindiro c'igisirikare caratewe, abasirikare benshi boba barishwe. ©  Privé

©  L’Initiative pour les droits humains au Burundi