L’Initiative pour les droits humains au Burundi
Uwahoze ari umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza, 2017. © 2020 Privé
Uwahoze ari umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza, . ©  Privé

Amahoro y’igihendabana mu bantu bishwe n’ubwoba

Imvo n’imvano z’ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi

Mu cegeranyo cayo, « Amahoro y’igihendabana mu bantu bishwe n’ubwoba : imvo n’imvano z’ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi », Initiative pour les droits humains au Burundi ishira ahabona ivyo Leta y’Uburundi itipfuzako mumenya : Naho uburundi butera bugana amatora ategekanijwe muri , ihungabanywa rikomeye ry’agateka kazina muntu rirabandanya.

Umugambwe uri kubutegetsi waragerageje guhisha ubugizi bwa nabi bwerekeye politike, aho amacumi y’abatavuga rumwe na Leta bahagaritswe, banyurujwe canke bishwe mumpisho. Abanywanyi b’umuhari w’imbonerakure uhurikiyemwo urwaruka rw’umugambwe uri kubutegetsi, barikuyeko ibiziga, bikinze ijoro, rimwe na rimwe babihamba mutuburi turi kure y’aho abo bantu banyururijwe canke biciwe.

Leta irashimangira mu kuvugako amahoro n’umutekano vyiraye mugihugu. Ariko Abarundi barazi ukuri : Iyo witambitse imbere ya Reta, n’ubuzima burahasigara. Ubwoba bwarinjiye mu bantu, ukunuma guhinduka kimwe mu nkizo yabo, nkuko umurundi umwe yabivuze muri make ati : « Raba hanyuma uceceke. Naho bakora ivya mfura mbi, naho bica mwene wanyu, ntihagire ico uvuga. »

Icegeranyo ca IDHB gishira ahabona ubwo bugizi bwa nabi hamwe n’ababutunganya, ikanihweza imvo za politike zituma abakora ayo mabi badahanwa. Mugihe uburundi butera bugana amatora yo muri , haracariho akaryo ko kugira igikozwe. Amashirahamwe yo mu Burundi na mvamakungu yotegerejwe gukoresha aka kanya kugira bakinge ihonyangwa rikabije ry’gateka kazina muntu rishobora kwiyongera mu Burundi.

Icegeranyo citwa « Amahoro y’igihendabana mu bantu bishwe n’ubwoba : imvo n’imvano z’ingorane zerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi » kiriho mu gifaransa no mu congereza. Incamake y’ico cegeranyo iriho mu kirundi.