L’Initiative pour les droits humains au Burundi
Isanamu yahinyanyuwe : Ibohero rya Ruyigi, 2011. © 2011 Privé
Isanamu yahinyanyuwe : Ibohero rya Ruyigi, . ©  Privé

Abapfungwa bibagiwe

Ubutungane bw’Uburundi ntibuzi amategeko

Ku bapfungwa bamwe bamwe mu Burundi, imibabaro nyayo itangura iyo irekurwa ryabo ryanse. Bapfungwa bidakurikije amategeko inyuma y’itariki y’irekurwa ryabo, kenshi ata nsiguro, inyuma yo kwambikwa izera, inyuma y’uko sentare itegetse irekurwa ryabo ry’agateganyo, canke inyuma y’uko barangije umunyororo wabo. Abantu benshi bapfunzwe bidakurikije amategeko bagirijwe ivyaha vya poritike canke bifitaniye isano n’umutekano.

Icegeranyo gishasha ca Initiative pour les droits humains au Burundi, « Abapfungwa bibagiwe : ubutungane bw’Uburundi ntibuzi amategeko », kirerekana ingene indongozi mu gisata c’ubutungane n’abayobozi b’amabohero bahonyanga kenshi amategeko avuga neza ko abapfungwa bategerezwa kurekurwa inyuma yo kwambikwa izera canke barangije umunyororo canke umucamanza ategetse ko barekurwa ivy’agateganyo.

N’iyo umucamanza asanze abapfunzwe bari mu kuri, abashikirizamanza bafise ijambo rya nyuma ku vyerekeye irekurwa ryabo. Bakurikiza kenshi ivyategetswe n’indongozi z’umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD canke abakozi b’igendereza vyo kutarekura abapfungwa bamwe bamwe.

Ingorane yunyurwa n’ugucerwa ku rugero rw’amasentare y’iyungururizo, na cane cane igisata gasamburamanza ca sentare ntahinyuzwa, aho imanza zishobora kumara imyaka myinshi zarahagaze.

Ivyemewe n’umukuru w’igihugu Varisito Ndayishimiye vyo gusubiramwo igisata c’ubutungane bitesha icizere ubwizigirwa bwiwe kandi bikazana ibibazo vyagutse : niyaba yiteguye kuvuga ku mugaragaro ku ngwara z’igisata c’ubutungane, ni kuki atemera kwivanga mu manza za poritike n’izifitaniye isano n’umutekano ? Azotinda agire ico akoze kugira ingingo z’ubutungane zishirwe mu ngiro, yongere ahe umushikiranganji w’ubutungane n’abandi bategetsi bo hejuru mu gisata c’ubutungane ububasha bwo gukosora ako karenganyo ?

Icegerenyo kiraboneka mu gifaransa no mu congereza.